Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies

Szanując prywatność i przykładając dużą wagę do ochrony danych Użytkowników naszych serwisów internetowych posługujemy się niniejszą Polityką ochrony prywatności. Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie przez nas danych jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

1. Definicje

Wszystkie nazwy napisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w tej sekcji.

Administrator danych - decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. Administrator jest odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osóbtrzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działać w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki ochrony prywatności jest firma MediaSoft Michał Łopaciński zwana dalej MediaSoft, ktora reprezentowana Michał przez właściciela.

MediaSoft - MediaSoft Michał Łopaciński z siedzibą w Nysie 48-304, ul. Mariacka 37 lok. 7.

Użytkownik - osoba fizyczna, zarejestrowana i będąca stroną umowy, korzystająca i zamawiająca Usługi oraz produkty oferowane przez firmą MediaSoft Michał Łopaciński.

Produkt - jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i nabywa kupujący , akceptując w ten sposób właściwości danego dobra czy Usługi jako te, które zaspokajajć jego własne potrzeby. Produktem jest więc wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro i usługa, które można nabyć, użytkować lub skonsumować, zaspokajająctym samym potrzebę ludzką. Produkt może być więc przedmiotem wymiany. Produkty oferowane przez MediaSoft są dostępne na stronie www.mediasoft.com.pl, www.media-soft.pl oraz za pośrednictwem portalu Allegro.pl.

Usługa - jest każda działalnością lub korzyścią nie mającą charakteru materialnego, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, co nie koniecznie musi być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność. Usługi oferowane przez MediaSoft są dostępne na stronach swrwisów www.mediasoft.com.pl, www.media-soft.pl.

Umowa - zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.

Konto Użytkownika - zbiór zasobów, danych osobowych i uprawnień w ramach danego serwisu przypisanych konkretnemu użytkownikowi serwisu internetowego. Konto posiada unikalną nazwę - login i hasło. Jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez MediaSoft pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w serwisie. W dalszej części Polityki ochrony prywatności zwana Kontem.

Serwis internetowy - sklep internetowy, witryna internetowa dające możliwość kupowania i sprzedawania produktów i usług przez Internet. Sklep internetowy jest częścią relacji B2C, B2B. Oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje.

Dane osobowe - są to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

2. Informacje ogólne

Niniejsza "Polityka prywatności" określa zasady przetwarzania danych osobowych i ich ochrony przez MediaSoft Michał Łopaciński z siedzibą w Nysie 48-304, ul. Mariacka 37 lok. 7, NIP: PL7531856967, Regon 532401810 oraz objaśnia zasadę stosowania plików cookies na stronach internetowych, którymi administruje MediaSoft. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z tą Polityką prywatności.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"), informujemy, że firma MediaSoft Michał Łopaciński z siedzibą w Nysie 48-304, ul. Mariacka 37 lok. 7, NIP: PL7531856967, Regon 532401810 jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją przedmiotu umowy jakim jest korzystanie z usług oferowanych przez wyżej wymienioną firmę oraz zakupu oferowanych przez nią produktów..

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych w tym na korzystanie z usług internetowych świadczonych w ramach swrwisów zarządzanych przez MediaSoft.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do:

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy

W czasie rejestracji, dokonywania zakupu lub zamówienia Usługi przez Użytkownika na stronach naszych swrwisów oraz za pośrednictwem portalu Allegro.pl, wymagamy podania następujących danych:

Przy realizacji umowy świadczenia przez nas usług i sprzedaży produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych danych osobowych. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Użytkownika przedmiotu umowy.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych następuje w sposób elektroniczny, przez uzupełnienie lub zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji, dokonania zamówienia produktu i usługi lub przesyłane pocztą elektroniczną e-mail na adres biuro@mediaft.com.pl w zależności od rodzaju wybranej przez Użytkownika usługi.

Konsekwencją niepodania danych osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług przez MediaSoft na rzecz Użytkownika.

Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy.

5. Jak długo przetwarzamy dane

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Użytkowników celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.

6. Przekazywanie danych

ane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną w tym realizujące usługi płatnicze, kredytowe, finansowe (np. rachunkowość prowadząca naszą księgowość). Podmiotom świadczącym dla nas usługi konsultacyjne, prawne, pocztowe i kurierskie oraz nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia w terminie przez Użytkownika wystawionych przez nas faktur. Dane udostępnione będą na zasadzie wiedzy koniecznej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy. Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

MediaSoft może mieć obowiązek udzielania informacji i udostępnienia danych Użytkownika upoważnionym służb i organów władzy publicznej (np. Policji, Prokuraturze, Sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Dane te mogą zostać udostępnione bez wiedzy i zgody Użytkownika, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie wtedy gdy legalność żądania zostanie zweryfikowana o stosowną podstawę prawną.

7. Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy

W obecnej chwili nie przekazujemy i nie planujemy przekazywac danych Użytkowników poza EOG. W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni droga elektroniczną.

8. Prawa Użytkowników, których dane osobowe sa przetwarzane

Zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) Użytkownik ma prawo do:

Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy zarejestrowany Użytkownik poprzez zalogowanie się na swoje konto w naszym serwisie i dokonanie na nim stosownych zmian. W przypadku nie możności dokonania wszystkich operacji na koncie, składając wniosek osobiście w siedzibie naszej firmy, wysyłając listownie na adres siedziby naszej firmy, lub droga elektroniczną na adres mailowy biuro@mediasoft.com.pl.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Użytkownik skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Użytkownika oraz do celu ich przetwarzania.

MediaSoft w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Użytkownikowi informacji o podjętych działaniach w związku z wysuniętym żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania Użytkownika może zostać przedłużony o kolejne 30 dni z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

W przypadku jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, MediaSoft może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację żądania lub odmówić podjęcia działań w związku ze złożonym wnioskiem.

9. Jak pozyskujemy dane osobowe

MediaSoft pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:

Zawarte w formularzach dane nie są udostępniane podmiotom trzecim nie związanym z obsługą sprzedaży przez naszą firmę chyba że, Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Informacje podane w formularzach są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji jaką pełni dany formularza np. w celu dokonania procesu Rejestracji lub złożenia Zamówienia.

Oprócz danych podanych przez Użytkownika możemy również zapisać automatycznie informacje o dacie i godzinie nadejścia zapytania do naszego serwera, a także informację o tym jakiej używa przeglądarki i adresie IP czyli numerze przypisanym do urządzenia z którego Użytkownik przegląda treści zamieszczone w naszym serwisie. W przypadku jeśli Użytkownik zostaje przekierowany na stronę naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zapisywać informację o adresie URL z którego nastąpiło przekierowanie.

10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez MediaSoft

Powierzenie przetwarzania danych Użytkownika lub innych danych wymienionych w tejże Polityce Ochrony Prywatności może zostać dokonane na podstawie umowy pisemnej zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz MediaSoft usług np. rachunkowość.

Powierzenie przetwarzania danych Użytkownika lub innych danych wymienionych w tejże Polityce ochrony prywatności przez MediaSoft innym podmiotom świadczącym na rzecz MediaSoft bezpośrednio usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez serwisy internetowe, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, MediaSoft może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisach internetowych.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika

W sytuacji jeśli Użytkownik posiada jako przedsiębiorca usługę w oparciu o hosting w ramach której przetwarza dane osobowe, to konieczne jest podpisanie przez Użytkownika umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z MediaSoft. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem biuro@mediasoft.com.pl.

12. Pliki "cookies"

W naszych serwisach internetowych używamy pliki "cookies", służące do zbierania i przetwarzania danych w celu analizowania ruchu na naszych serwisach.

Pliki "cookies" to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. "Cookies" przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki "cookies".

Tzw. ciasteczka czyli pliki "cookies" przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.

Pliki "cookies" nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami.

13. W jakim celu stosujemy pliki "cookies"

Stosowane przez nas pliki "cookies" przeznaczone są do korzystania ze stron serwisów internetowych MediaSoft i mogą pełnić różne funkcje.

Przede wszystkim używane są w celu uwierzytelniania. Pozwalają na informowanie gdy Użytkownik jest zalogowany dzięki czemu na stronie internetowej serwisu wyświetlane są odpowiednie informacje i funkcje, a Użytkownik nie musi ponownie logować się przechodząc pomiędzy podstronami serwisu.

Pozwalają dopasować zawartości strony internetowej i jej funkcji do preferencji użytkownika w przypadku ponownej wizyty, a także umożliwiają wyświetlanie personalizowanych reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników.

Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które informują nas w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych naszych serwisów, co umożliwia ulepszanie ich nawigacji i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

14. Jakich plików "cookies" używamy?

Na stronach naszych swrwisów internetowych stosujemy 3 rodzaje plików "cookies" opisanych poniżej.

Ze względu na czas przez jaki pliki "cookies" są umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika stosujemy zarówno pliki "sesyjne" (session cookies) umieszczone tymczasowo na czas sesji (na czas korzystania z przeglądarki) i które są usuwane po wylogowaniu się, opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki oraz pliki "stałe" (persistent cookies), które nie są kasowane i pozostają w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies", bez okresu ważności lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosujemy pliki "cookies" własne oraz zewnętrzne pochodzące z sieci reklamowej Google. W przypadku zewnętrznych pików "cookies" mogą być one wykorzystane do wyświetlenia się reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika przez wykorzystanie i zachowanie informacji o ścieżce nawigacji Użytkownika lub/i czasie pozostawania przez niego na stronach internetowych serwisów MediaSoft.

Stosujemy pliki "cookies", które są niezbędne do prawidłowego działania wszystkich funkcji naszych serwisów internetowych i nie służą do śledzenia użytkownika, a także wykorzystujemy pliki "cookies“ do śledzenia zachowań Użytkowników, jednak bez zbierania informacji pozwalających na zidentyfikowanie danych osobowych konkretnego Użytkownika - dane zbierane są anonimowo.

15. Blokowanie i usuwanie plików "cookies"

Przeglądarki stron internetowych przeważnie domyślnie pozwalają na przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie ustawień przeglądarki, które umożliwiają zapisywanie plików "cookies" po wyświetleniu się informacji na temat plików "cookies" używanych na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na stosowanie plików "cookies" w tejże stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwić zamieszczenia plików "cookies" na jego urządzeniu oraz usunąć zapisane już pliki "cookies".

Usunięcie lub blokada w przeglądarce plików "cookies" może spowodować, że niektóre funkcje naszych seriwsów internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. Blokada plików "cookies" może także uniemożliwić logowanie się w naszych serwisach i korzystanie z "Koszyka" przy dokonywaniu zakupów.

Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików "cookies". Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie informacyjnej przeglądarki/systemu z listy poniżej.

Informacje wynikające z plików "cookies" o preferencjach Użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem https://www.google.com/ads/preferences.

16. Zabezpieczenie danych osobowych

MediaSoft dbając o bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników, stosuje szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych. Dzięki temu dane przesyłane przez Klientów z lub do serwera nie zostaną podejrzane, przechwycone lub wykorzystane przez osoby trzecie.

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła.

17. Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z MediaSoft w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób MediaSoft wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu biuro@mediasoft.com.pl.

18. Zmiana Polityki Ochrony prywatności

MediaSoft zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w serwisach administrowanych przez MediaSoft.

19. Kontakt z organem nadzorczym

W sprawach związanych ze stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20. Data dokumentu

Polityka Ochrony Prywatnosci w wersji z dnia 18.07.2023 r.

Zaufali nam   Promocje   Aktualności MediaSoft
   

Skorzystaj z naszych usług
i dołącz do grona
zadowolonych klientów!

Zapraszamy do zapoznania się
z naszymi realizacjami
dostepnymi TUTAJ.
  Promocja  
Nasz zespół doświadczonych programistów tworzy aplikacje na systemy Android i iOS. Jeśli masz pomysł na aplikację dla swojej firmy to zadzwoń i umów się z nami na spotkanie albo na telefoniczną konsultację i wycenę. czytaj więcej....

Promocja na sprzęt komputerowy. Teraz wszystkie oferowane przez nas komputery w rewelacyjnych cenach nawet o 20% taniej. Promocja trwa do 30.06.2020 r.

Nowość w naszej ofercie usług. Oferujemy instalację sieci komputerowych oraz integrację i konfigurację systemów Windows. Szczegółową ofertę możesz uzyskać dzwoniąc do nas pod numer 77 433 16 15. czytaj więcej....

Monitoring - montaż kamer, konfiguracja monitoringu i rejestratorów. Szczegółową ofertę możesz uzyskać dzwoniąc do nas pod numer 77 433 16 15. czytaj więcej...

Realizujemy zamówienia z dofinansowań UE, PFRON na oferowane przez nas usługi oraz produkty. Dla placówek oświatowych zgodnie z ustawą istnieje możliwość wystawienie faktur VAT 0% na zakupiony sprzęt komputerowy. czytaj więcej...

Najnowsze realizacje MediaSoft
SMARTOOOLS Sklep Internetowy - gadĹźety reklamowe dla firm. Technologia: PHP, CSS, Technologia: XAJAX, JavaScript, CMS.
 
           
Home
MediaSoft
Opinie o nas
Kontakt
Logowanie
Polityka
prywatności
Strony WWW
Portfolio stron WWW
Portfolio animacji Flash
Sklepy internetowe
Szablony Allegro i Ebay
Opieka nad stronami
Panele MediaCMS

Hosting
Serwery wirtualne

Domeny
Rejestracja domen

Pozycjonowanie stron
Rejestracja stron w katalogach
Podnoszenie PageRank
Linki sponsorowane
WebMonitoring
MediaSoft
ul. Mariacka 37 lok. 7
48-304 Nysa

tel. +48 77 433 16 15
tel./fax +48 77 448 38 81
kom. +48 501 442 493
kom. +48 518 386 546
           

Copyright © 2003-2020 MediaSoft